Родной язык и литература 7кл

7 КЛ. РОДНОЙ ЯЗЫК

25.05.2020

Чаңгыс чугула кежигүннүг домактар (катаптаашкын).

Онаалга

1. Тыва дылда чаңгыс чугула кежигүннүг домактарны катаптаар

2. Мергежилге 227, 228, арын 270

Национал школалар хѳгжүдер институттуң сайтызы.

Ссылка: http://irnsh.ru

27.05.2020

Чугаа сайзырадылгазының кичээли. Эмчилерге чагаа. Чогаадыг «Эмчилерге мѳгейиг». 

Национал школалар хѳгжүдер институттуң сайтызы.

Ссылка: http://irnsh.ru

Онаалга

1. Дүрүмнерни катаптаар

7 КЛАСС РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

29.05.2020

Кызыл-Эник Кыргысович Кудажы “Он бир” (үш көжегелиг, алды коргүзуглүг маадырлыг шии).

Онаалга

1. Кызыл-Эник Кыргысович Кудажы “Он бир” номчуур, арын 246-263

2. “Тыва эки турачылар” деп темага дыңнадыглар кылыр

Национал школалар хѳгжүдер институттуң сайтызы.

Ссылка: http://irnsh.ru