Родной язык и литература 5кл

5 КЛ. РОДНОЙ ЯЗЫК

27.05.2020

Чугаа сайзырадылгазының кичээли. Эмчилерге чагаа. Чогаадыг «Эмчилерге мѳгейиг» 

Национал школалар хѳгжүдер институттуң сайтызы.

Ссылка: http://irnsh.ru

Онаалга

1. Тыва дылдың морфологиязының тускай чугаа кезектриниң (чуве адының, демдек адының, сан адының) уткаларын, бѳлүктерин катаптаар.

28.05.2020

§ 67-68 Сѳс каттыжыышкыны. Сѳс каттыжыышкыннарының грамматиктиг уткалары.

Национал школалар хѳгжүдер институттуң сайтызы.

Ссылка: http://irnsh.ru

Онаалга

1. Мергежилге 476, 479, арын 239-241

5 КЛАСС РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

29.05.2020

Сергей Пюрбю “Ынак Тывам”, Олег Сувакпит “Россияга алдар”, Антон Үержаа “Ие дылым”

Онаалга

1.  Айтырыг № 6,9, арын 192.

2.  Антон Үержаа "Ие дылым" (шүлүктү  шээжи-биле ѳѳренир)